užmirti

užmirti
užmir̃ti, užmìršta, ùžmirė 1. intr. numirti, netekti gyvybės: Ùžmirė visi [sẽniai] Ker. Jo sūnėnas jau užmirė Jz. 2. intr. apmirti, pasidaryti pusiau mirusiam: Ažumirštu badu SD433. Rudenį musės užmìršta, pavasarį atsigynas vėl Akm. Persigandę, kaip užmirę stovėjo vietoje A.Vien. Tryliką mėnesių kaip užmirus (persigandusi, apstulbusi) vaikščiojau Sdk. | Užmir̃s (užbadės) pas juos bernas Lp. | prk.: Taipogi ir tikėjimas, jeigu neturėtų darbų, užmiręs yra pats savyje Blv. Nieko nebegavau iš tėvynės (tėvų namų), viskas ùžmirė Lnkv.būti paralyžiuotam: Dešinioji pusė mažumą užmirusi BzF142. 3. intr. neišaugusiam sunykti, neprasikalti, neprasiskleisti: Užmìręs kiaušis MitI52. Visus gerai vertė, tik vienas ùžmirė neprasikalęs Bsg. Vienas tik neverstas, o kitas užùmirė kiaušiny Slm. Tuosyk beveik visi kiaušiniai buvo užmìrę Skr. Šešius perėjo kiaušinius, vienas ùžmirė Šts. Varpos viršūnės grūdai būna užmìrę Alk. Visi žiedukai užmirė (nepražydo) Rdm. 4. intr. N apalpti. 5. intr. nustoti jautrumo, nutirpti: Nors kojos raudonos, užmirusios nuo šalčio – reikia kentėti Žem. Mun pirštai užmirė besemant bulbes Užv. Koja, ranka užmirė, nejuntu aš nieko J. Reikėjo sėdėti net dvi valandas, ir dugnas (sėdynė) ùžmirė Slnt. Pirštą tverdamas neužveržk tvarto (tvarsčio), kad pirštas neužmir̃tų Vkš. Kaip ir ažumirė dantys, maž nebesopės Sdk. Šiltu mėtų skystimu galima plauti užmirusias žaizdas .pasidaryti nejudriam, sustingti (iš baimės): Ažùmiriau prosta aš iš stroko Zt. 6. intr. prk. būti nejudriam, neenergingam: Jis pas svetimus augo, užtat ir toks užmìręs . Jau iš seniai ji tokia buvo užmìrusi Skr. | Ažmìręs visas kraštas Dglš. Be rajono Kuršėnai su visu užmìrę Krš. 7. intr. prk. išnykti nepasireiškus: Ar tai viskas užmirs vien svajonių sapne? Mair. Ar skundas užmirs jam be žado? Ar atbalsio jokio neras sopuliai? Mair. Atrodė, kad sugebėjimas greit spręsti visiškai užmirė jo dvasioje . Jo balsas staiga užmirė . 8. tr. mirštant nepasakyti, kur padėta (pinigai): Užmirė ana pinigus, t. y. neparodė, kur ana dėjo J. Pradėjo kalbėti, kad jų tėvas turėjo daug piningų, bet anus užmirė Rdn. Ùžmirė tėvas pinigus, ir nerandam Kb. | Kad ponaitis būtai nepriminęs, tai būčia jau visas dainas ažmirus Tvr. 9. tr. neatiduoti, negrąžinti prieš mirtį: Ans užmirė skolą, t. y. neatidavęs mirė J. 10. intr. būnant mirštančio ar mirusiojo aplinkoje prarasti gyvybingumą (priet.): Nabašnyko neleidžia vežt per laukus – laukai užmiršta LTR(Ob).tr. atimti gyvybingumą (priet.): Prieš smertį išneškit svogūnus, česnakus, jurgines, daržovių ir žolynų sėklas, ba mirštant užmirs Vlk. Pieno ... neseka [ligoniui] nei duot, nei parduot, ba jei mirs, tai ir pieną užmirs LTIII458.intr. turėti sąlytį su mirusiuoju: Ta troba jau ùžmirė; da nėkas jo[je] nebuvo miręs Vdk. 11. intr. prk. K labai ko geisti: Jis užmìręs ant pinigų (labai šykštus) Jrb. Ans už kapeiką yr užmìręs Lkv. Ji yra užmìrusi už kožną kapeiką Bt.
◊ blùsos ùžmirė sakoma labai išsigandus: Kad persigandau, net blùsos ažùmirė Ds.
\ mirti; apmirti; atmirti; įmirti; išmirti; paišmirti; numirti; panumirti; pamirti; papamirti; permirti; primirti; užmirti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • užmirti — užmir̃ti vksm. Mùsės rùdenį užmi̇̀ršta …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • užmirimas — užmirìmas sm. (2) 1. N, M → užmirti 4. 2. I → užmirti 5. mirimas; apmirimas; įmirimas; išmirimas; numirimas; pamirimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmirti — apmir̃ti, apmìršta, àpmirė; SD204, R128 1. intr. K pasidaryti beveik negyvam, pusiau mirusiam: Keletą nedėlių pasirgusi, apmirė ir parbuvo mažne negyva keturias dienas M.Valanč. Boba kap žudėj[o] žiedą an piršto, tai ir àpmirė mergelė (ps.)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmirti — atmir̃ti, atmìršta, àtmirė (plg. rus. oтмepeть) intr. išmirti (apie bites): Pavasarį bitės àtmirė Arm. mirti; apmirti; atmirti; įmirti; išmirti; paišmirti; numirti; panumirti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmirti — išmir̃ti, išmìršta, ìšmirė intr. K, J; R48 1. netekti gyvybės, nustoti gyventi (visiems ar didelei daliai): Vieni pakelėse išmirė, kiti parnešė ligą į kiemus M.Valanč. Kožna svieto eilia išmiršta, bet tuo metu kita eilia užauga A.Baran.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mirti — mir̃ti, mìršta (mìra Zt), mìrė intr. K; SD101,380, R 1. netekti gyvybės, nustoti gyventi: Aš nenoriu mirti, nei žemelėj pūti, – aš gyventi trokštu su tavim drauge S.Nėr. Mirė žmonys, it lapas rudenį krito M.Valanč. Sunku mirti be vilties, savo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • numirti — numir̃ti, numìršta, nùmirė 1. intr. SD68, R, K nustoti gyventi, netekti gyvybės: Kovoti ir numirt už liaudį tų teisių nieks negal atimt S.Nėr. Kad žmogus ir numiršta, darbai gyvena J.Jabl. Sugrįžęs gimtinėn šalin ..., neradau senio Vainoriaus:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paišmirti — paišmir̃ti (dial.) intr. Pst visiems mirti: Diedas ir bočia mokėjo lietuviškai, ale paišmirė visi Lz. Nėra – jau paìšmirė Ad. mirti; apmirti; atmirti; įmirti; išmirti; paišmirti; numirti; panumirti; pami …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pamirti — pamir̃ti, pamìršta, pàmirė intr. 1. CI42, R, KII342 nustoti gyventi, mirti: Nemaž pàmirė žmonių J. Mano vyras seniai pàmirė Mrp. Kap pamir̃s seni, kur ji dėsis? Azr. Tiek suvalgei, dabar pamirsì Sem. Kap motulė pàmirė, likau sirata Eiš. Nuo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • panumirti — panumir̃ti, papanumir̃ti (dial.) intr. visiems numirti: Vaikų turėj[o], tik anys panuej[o] svietan ir panùmirė Dv. Ma[no] tėvelis ir motutė panumìrę Dv. Jau seni papanùmirė Lz. mirti; apmirti; atmirti; įmirti; išmirti; paišmirti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”